Stichting Limes Naturalis

Stichting Limes Naturalis is opgericht op 21 oktober 2021 en heeft tot doel het creëren, bevorderen, beschermen en in stand houden van natuurgebieden in de Provincies Gelderland en Utrecht. De stichting beoogt van algemene nut te zijn en heeft geen winstoogmerk. Haar bestuurders voeren haar werkzaamheden vrijwillig en onbetaald uit.

 

Bestuur

Stichting Limes Naturalis wordt gezamenlijk vertegenwoordigd door haar bestuurders Ruben Berendts (voorzitter), Thijs Voorman (secretaris) en Rogier Grondman (penningmeester).

 

Beleidsplan

Het beleidsplan wordt thans uitgewerkt. Er zijn enkele onderwerpen waarover wij u alvast willen informeren. Vaste onderwerpen in het beleidsplan zijn in ieder geval:

 

organisatie en bestuur

Alle leden van het bestuur hebben affiniteit met natuur en duurzaamheid. Zij beschikken over ervaring en deskundigheid op verschillende gebieden, zoals natuurbeheer, het recht, ontwikkeling van duurzame initiatieven en management. We vinden het belangrijk dat de bestuursleden naast kennis van zaken ook teamspelers zijn. Het moet vooral leuk zijn om het prachtige doel van de stichting - natuurontwikkeling - te dienen. Het bestuur besteedt aandacht aan continuïteit en risicobeperking binnen de stichting. Daarom bespreken we de meeste zaken gezamenlijk en streven we ernaar om tot beslissingen te komen die door alle bestuurders gezamenlijk worden gedragen. Dat bevordert het democratische proces en zorgt voor een evenwichtige besluitvorming. Binnen de stichting worden de besluiten genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Er zijn momenteel dus altijd twee bestuurders die een besluit nemen. 

 

vermogen

Een uitgangspunt is dat het vermogen van de stichting wordt gevormd door gelden die afkomstig zijn van duurzame ontwikkelingen, zoals windparken en zonneparken. Daarnaast zijn andere wijzen van financiering natuurlijk ook mogelijk, zoals door middel van donaties, nalatenschappen, subsidies en crowdfunding. Andere inkomsten kunnen, te zijner tijd, voortvloeien uit het verzorgen van rondleidingen binnen de natuurgebieden en het geven van lezingen en dergelijke. Het beheer van het vermogen zal op een verantwoordelijke en zorgvuldige wijze plaatsvinden met inachtneming van een gezonde wijze van risicobeheersing. Er zal aandacht zijn voor het aanhouden van een gezonde en daarmee voldoende buffer om de kosten van de stichting te kunnen voldoen. Het vermogen en/of rendement op het vermogen van de stichting zal vooral worden ingezet voor de verwerving van gronden om hier natuurgebieden van te maken. Daarnaast zal het vermogen en/of rendement daarop worden ingezet om die natuurgebieden in stand te houden en te beheren. 

 

beloningsbeleid

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. Uitsluitend eventueel gemaakte reis- en aantoonbaar gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Hiervoor zal een reglement worden opgesteld.   

In het beleidsplan zullen ook de volgende onderwerpen worden opgenomen zodra deze actueel worden.

De stichting is een optieovereenkomst aangegaan voor het verwerven van circa 140.000 grond in de omgeving Utrecht.

Gelet op de recente oprichting van de stichting zijn er nog geen natuurgebieden verworven.

Beheer- en onderhoud is een belangrijk aspect bij natuurgebieden. De stichting draagt zorg dat de vereiste deskundigheid daartoe wordt geregeld op het moment dat ook de eerste aankoop een feit is.

 

Activiteiten en verantwoording

Vanwege de recente oprichting van de stichting is er nog geen verslag van de uitgeoefende activiteiten. Dit verslag wordt in de toekomst periodiek ter beschikking gesteld. Financiële verantwoording wordt jaarlijks afgelegd middels een jaarverslag met toelichting.

 

Contactgegevens

Email: info@limesnaturalis.nl

Tel-nummer: +31 641193306

 

Overige gegevens

Kvk-nummer: 84274166

RSIN-nummer: 863155686

ANBI-status: aangevraagd

 

Er wordt gewerkt aan een betere en fraaiere homepage. Totdat deze homepage online is, vindt u op deze homepage de meest essentiële informatie over Stichting Limes Naturalis.